Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej digitálních produktů a živých akcí prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.akademiematerstvi.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1
Poskytovatelem Produktů a Služeb (jak jsou tyto definovány níže) je Mgr. Dominika Kůželová, narozená dne 28.9.1983, bytem Vlašská 349/15, Praha 1, 118 00, IČO: 09673199, email: info@akademiematerstvi.cz (dále jen „Poskytovatel“).

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s prodejem Produktů a/nebo poskytováním Služeb, které budou prodávány / poskytovány ze strany Poskytovatele jiné fyzické osobě (dále jen „Klient“) prostřednictvím internetových stránek na adrese www.akademiematerství.cz (dále jen „Webové stránky“). Poskytovatel a Klient mohou být dále v těchto obchodních podmínkách označováni jako Smluvní strany.

1.2
Cílem Poskytovatele je především dlouhodobá a přirozená edukace žen ohledně procesu přirozeného mateřství a rodičovství začínající vědomým početím, přes vědomé těhotenství, vědomou přípravu na porod po samotný porod, období šestinedělí a mateřství, která bude realizována prostřednictvím Akademie přirozeného mateřství (dále jen „Akademie“). V rámci Akademie hodlá Poskytovatel provést ženy transformativními tématy před otěhotněním, v těhotenství a následém mateřství zasvětit je do větší hloubky, jak se projít fází proměny. Poskytovatel bude provádět edukaci žen zejména prostřednictvím on-line vzdělávacích programů, osobních setkání, workshopů a budování osvěty v rámci České republiky i Slovenska.

1.3
Princip prodeje Produktů a poskytování Služeb je nastaven tak, že Poskytovatel nejprve uzavře s Klientem rámcovou smlouvu o poskytování Produktu a/nebo Služby a následně budou, respektive mohou být, v rámci této rámcové smlouvy uzavírány dílčí smlouvy o poskytnutí konkrétního Produktu a/nebo Služby. Ujednání těchto obchodních podmínek mají přednost před ujednáními na Webové stránce.

1.4
Poskytovatel hodlá Klientům nabízet on-line programy uveřejněné na Webové stránce, které budou zaměřené v souladu s vizemi a cíli Akademie uvedenými v odst. 1.2 těchto obchodních podmínek (dále jen „Produkt“). Produkt má formu PDF materiálů, video prezentací, audio prezentací a dalšího. Klient Produkt převezme otevřením Produktu na svém uživatelském účtu v členské sekci Akademie. Za převzetí Produktu Klientem je považováno přihlášení do členské sekce Akademie pomocí uživatelského účtu (dále jen „Převzetí“).

1.5
Poskytovatel dále hodlá Klientům nabízet služby v rozsahu vzájemných setkání, odborných workshopů, pobytů a jiných služeb, které bude Poskytovatel postupně doplňovat prostřednictvím Webové stránky, které budou opět zaměřené v souladu s vizemi a cíli Akademie uvedenými v odst. 1.2 těchto obchodních podmínek (dále jen „Služby“). Za Převzetí Služby Klientem je považováno zaplacení odměny za Službu, tj. připsání zálohové platby (ve výši uvedené na Webové stránce) za Službu v plné výši na bankovní účet Poskytovatele.

2. Rámcová smlouva

2.1
Rámcová smlouva tvoří základ smluvního vztahu mezi Smluvními stranami a je uzavírána za účelem poskytnutí Produktu a/nebo Služby (dále jen „Rámcová smlouva“). Rámcová smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku.

2.2
Uzavřením Rámcové smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Klientovi přístup k příslušnému Produktu a/nebo Službě a Klient se zavazuje za to zaplatit odměnu, to vše dle podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách. Uzavřením Rámcové smlouvy se Klient stává členem Akademie a zaplacením odměny za uzavření Rámcové smlouvy získává celoživotní přístup do Akademie v rozsahu zakoupeného Produktu a/nebo Služby. Rámcovou smlouvu může uzavřít pouze Klient – fyzická osoba – která dosáhla při uzavření Rámcové smlouvy věku 16 let.

2.3
Na Webové stránce je uveřejněn seznam veškerých Produktů a Služeb nabízených Poskytovatelem včetně uvedení cen jednotlivých Produktů a Služeb. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty s ohledem na to, že Poskytovatel není plátce DPH. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Rámcovou smlouvu a/nebo Dílčí smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4
Provozování Akademie, respektive nabízení Produktů a/nebo Služeb je návrhem na uzavření Rámcové smlouvy ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku (dále jen „Nabídka“). Podstatné náležitosti Rámcové smlouvy obsahují tyto obchodní podmínky.

2.5
K uzavření Rámcové smlouvy dojde na základě přijetí Nabídky Klientem provedením následující úkonů:

- vyplněním údajů v registračním formuláři na Webové stránce;

- vyslovením souhlasu s těmito obchodními podmínkami (zaškrtnutím konkrétního políčka, jakmile se Klient s jejich obsahem seznámí), a to prostřednictvím Webové stránky a jejich odesláním kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

- jakmile přijetí Nabídky dojde Poskytovateli, Poskytovatel neprodleně zašle Klientovi potvrzení o přijetí Nabídky a uzavření Rámcové smlouvy, a to na e-mail Klienta uvedených v registračním formuláři.

2.6
Produkt a/nebo Službu se zavazuje poskytnout Poskytovatel Klientovi bez zbytečného odkladu po připsání odměny na bankovní účet Poskytovatele nebo ve lhůtě uvedené u konkrétního Produktu a/nebo Služby. Produkt bude zpřístupněn zobrazením v uživatelském účtu Klienta.

2.7
Každý Klient může uzavřít pouze jednu Rámcovou smlouvu a mít pouze jeden uživatelský účet.

2.8
Rámcovou smlouvu uzavírá Klient s Poskytovatelem na dobu neurčitou.

Klient je oprávněn od Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy  odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě třicet (30) dnů od dne uzavření Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy. Podmínky pro odstoupení jsou uvedeny v odst. 8.1 písm. f) těchto obchodních podmínek.

Na ukončení Rámcové smlouvy se může dále Klient s Poskytovatelem vzájemně dohodnout.

V případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Klienta je Poskytovatel oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti doručením Klientovi.

Pro účely doručování podle tohoto odst. 2.8 obchodních podmínek se bude Smluvním stranám doručovat na e-mailové adresy uvedené v článku 9 těchto obchodních podmínek.

2.9
Klient bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Rámcovou smlouvu ani Dílčí smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Rámcovou smlouvu nebo Dílčí smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek).

3. Uživatelský účet

3.1
Jakmile dojde k uzavření Rámcové smlouvy a zaplacení odměny za uzavření Rámcové smlouvy bude mít Klient přístup ke svému uživatelskému účtu v rámci členské sekce Akademie (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může Klient provádět objednávání Produktů a/nebo Služeb.

3.2
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem – e-mail Klienta, který uvede při registraci – a heslem, které bylo Klientovi vygenerováno, respektive si jej Klient zvolil při vyplňování registračního formuláře. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a znemožnit jeho užití třetí osobou a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy a znemožnit Klientovi přístup k jeho uživatelskému účtu a/nebo uživatelský účet zrušit.

K heslu Klienta nemá Poskytovatel přístup. V případě, že Klient heslo zapomene, zašle mu automat na jeho žádost e-mail s informacemi pro nastavení nového hesla. Heslo si Klient může změnit ve svém uživatelském účtu.

Zjistí-li Klient, že by mohlo dojít ke zneužití jeho uživatelského účtu, neprodleně o tom Poskytovatele vyrozumí a požádá jej o zablokování přístupu k uživatelskému účtu.

3.3
Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Akademie, respektive Webových stránek, popř. s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Dílčí smlouvy

4.1
Dílčí smlouva je uzavírána mezi Smluvními stranami za účelem poskytnutí dalšího konkrétního Produktu a/nebo Služby v rámci Akademie (dále jen „Dílčí smlouva“). Dílčí smlouvu může Klient uzavřít s Poskytovatelem pouze za předpokladu, že mezi nimi byla uzavřena a k datu uzavření Dílčí smlouvy je stále platná a účinná Rámcová smlouva. Za uzavření Dílčí smlouvy se Klient zavazuje zaplatit Poskytovateli odměnu, to vše dle podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.

4.2
K uzavření Dílčí smlouvy dojde na základě právního jednání Klienta, který projeví zájem o další Produkt a/nebo Službu prostřednictvím uživatelského účtu. Za nabídku k uzavření Dílčí smlouvy ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku se považuje zobrazení a odkliknutí tlačítka „Odeslat objednávku“. Připsáním odměny v plné výši na bankovní účet Poskytovatele je Dílčí smlouva uzavřena. Další Produkt a/nebo Službu se zavazuje poskytnout Poskytovatel Klientovi bez zbytečného odkladu po připsání odměny na bankovní účet Poskytovatele nebo ve lhůtě uvedené u konkrétního Produktu a/nebo Služby.

4.3
Dílčí smlouva je ukončena vyčerpáním Produktu nebo Služby. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna Dílčí smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit, není-li zde stanoveno jinak. 

5. Odměna a platební podmínky

5.1
Odměnu za Produkt a Službu může Klient uhradit Poskytovateli pouze platebním převodem. Výše odměny za Produkt je uvedena na Webové stránce. Výše odměny za Službu je uvedena na Webové stránce nebo zpřístupněna Klientovi e-mailem. V případě Služby bude Klient povinen uhradit Poskytovateli ve stanovené lhůtě pouze zálohovou platbu, která se pro účely těchto obchodních podmínek považuje za odměnu. Doplatek ze Službu bude Klient povinen uhradit dle pokynů Poskytovatele, a to platebním převodem před zahájením čerpání Služby.

5.2
Odměna je považována za uhrazenou ve chvíli, kdy je platba odměny v příslušné výši připsána na bankovní účet Poskytovatele dle pokynů sdělených / zaslaných Poskytovatelem. O zaplacení odměny bude Klient informován, a to na e-mail Klienta uvedených v registračním formuláři, a bude mu současně doručena faktura za realizovanou platbu.

5.3

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Poskytovatel nabízí možnost platby online platební kartou VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. 

Kontakty
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

6. Práva z vadného plnění, odpovědnost a reklamace

6.1
Práva Klienta z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 a násl. Občanského zákoníku. Poskytovatel odpovídá za to, že poskytnuté plnění (Produkt / Služba) má obvyklé vlastnosti a nemá vady.

Poskytovatel neposkytuje záruku za jakost Produktu a Služby.

Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené třetími stranami, např. mobilními operátory nebo provozovateli datových a internetových služeb nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejím určením.

6.2
Klient je povinen vytknout vadu plnění (uplatnit reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost se s plněním seznámit a vadu zjistit, nejpozději však do šesti (6) měsíců ode dne Převzetí Produktu nebo Služby. Reklamaci však není možné uplatnit v době, kdy již byla Služba / Produkt provedena, respektive kdy bylo zahájeno čerpání Služby.

Je-li oprávněně vytknutá vada plnění odstranitelná, má Klient právo na opravu nebo doplnění toho, co chybí, nebo na přiměřenou slevu z odměny. Je-li oprávněně vytknutá vada plnění neodstranitelná a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Klient odstoupit od Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy anebo se domáhat přiměřené slevy z odměny.

6.3
Klient má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Právo na náhradu těchto nákladů musí Klient uplatnit do třiceti (30) dnů po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

6.4
Klient má povinnost případnou reklamaci uplatnit nahlášením prostřednictvím elektronické komunikace, e-mailem na info@akademiematerstvi.cz či písemně na adresu sídla Poskytovatele.

6.5
Reklamaci je nutné zaslat z e-mailové adresy vyplněné při registraci. Mezi podstatné náležitosti reklamace patří uvedení jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního kontaktu, předmětu a obsah reklamace. Poskytovatel vyřídí řádně uplatněné reklamace nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.

O uplatnění reklamace vydá Poskytovatel Klientovi písemné potvrzení, v němž uvede, kdy Klient uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Klient požaduje.

Po vyřízení reklamace vydá Poskytovatel Klientovi písemné potvrzení, v němž uvede datum a způsob vyřízení reklamace, případné provedení opravy a dobu trvání opravy, případně odůvodněné zamítnutí reklamace.

Potvrzení budou zaslány prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl Klient v reklamaci.

6.6
Klient je plně odpovědný za svůj zdravotní (fyzický či mentální) stav a bere na vědomí, že Poskytovatel není nijak odpovědný za zdravotní (fyzický či mentální) stav Klienta a neodpovídá nijak za jakékoli újmy, které by Klientovi mohly vzniknout v souvislosti s těhotenstvím Klienta, šestinedělím nebo pokračováním poporodních stavů. Klient si nese sám odpovědnost za svůj zdravotní stav a čerpáním Služby zejména prohlašuje, že je způsobilý k čerpání Služby a neohrozí čerpáním služby jiné klienty Poskytovatele. Klient se výslovně vzdává všech nároků vůči Poskytovateli, které by v souvislosti s takovou újmou mohly vzniknout.

7. Důvěrnost informací

7.1
Klient bere na vědomí, že veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Klientovi prostřednictvím Produktu nebo Služby jsou výsledky mnoha let zkušeností a jsou považovány na know-how Poskytovatele nebo osob angažovaných Poskytovatelem při poskytování Služeb nebo Produktu. Produkt dále může obsahovat materiály a informace, na které se vztahuje autorské právo.

7.2
Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Klientovi (ať už prostřednictvím Webové stránky, čerpáním Produktu nebo Služby, ústně nebo písemně, či v jakékoli podobě včetně elektronické), programové vybavení Webové stránky a další součásti webového rozhraní se považují za důvěrné informace (dále jen „Důvěrné informace“) a Klient je povinen zachovávat o Důvěrných informacích mlčenlivost a neposkytovat je žádné třetí osobě.

7.3
Klient se zavazuje, že:

- bude zachovávat Důvěrné informace v důvěrnosti a neposkytne je žádné třetí osobě, nebude-li mít k jejich poskytnutí předchozí písemný souhlas Poskytovatele;

- učiní veškerá nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k úniku Důvěrných informací, k jejich použití třetí osobou nebo k jakémukoli neoprávněnému přístupu třetí osoby k Důvěrným informacím, zejména bude uchovávat v tajnosti přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu;

- neučiní vůči třetím osobám žádné prohlášení o obsahu, úplnosti a správnosti Důvěrných informací; a

- použije Důvěrné informace v souladu s vizí Akademie pro svou vlastní potřebu a nepoužije je pro vlastní podnikatelskou či jinou výdělečnou činnost, ledaže se bude jednat o osobu, která podniká (pracuje) v oblasti těhotenství a/nebo mateřství a tyto informace bude šířit v souladu s vizí Akademie a s uvedením informací o zdroji. 

7.4
Důvěrnými informacemi nejsou pro účely těchto obchodních podmínek:

- informace, které byly v době, kdy byly Klientovi poskytnuty, veřejně známé nebo veřejně dostupné;

-  informace, které se staly veřejně známé nebo veřejně dostupné poté, co byly Klientovi poskytnuty, bez toho, aniž by Klient porušil svou povinnost mlčenlivosti zde uvedenou;

- informace získané od nezávislé třetí osoby, která tyto informace získala v souladu s příslušnými právními předpisy a není vázána žádnou povinností mlčenlivosti, či která oprávněna k jejich poskytování.

7.5
Zjistí-li Klient, že došlo nebo mohlo dojít k neoprávněnému zpřístupnění Důvěrných informací, informuje o tom bezodkladně Poskytovatele a podnikne veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku škody nebo k jejímu maximálnímu omezení.

7.6
Poruší-li Klient jakékoli ustanovení tohoto článku 7 obchodních podmínek, odpovídá Poskytovateli za škodu z tohoto jednání vzniklou a uhradí Poskytovateli veškeré náklady s tím spojené. Veškeré náhrady škod dle těchto obchodních podmínek jsou splatné do 10 dnů ode dne, kdy byl Klient Poskytovatelem vyzván k úhradě.  

8. Informační povinnost vůči spotřebiteli

8.1
Poskytovatel tímto informuje Klienta – spotřebitele, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku (internet a telefon) nese a hradí Klient sám, tyto se však neliší základní sazby,

b) Klient neplatí žádnou zálohu, nicméně dle výše uvedených ustanovení obchodních podmínek je povinen uhradit odměnu za poskytnutý Produkt a/nebo Službu,

c) nejkratší doba, po kterou bude Rámcová smlouva Smluvní strany zavazovat, je jeden (1) měsíc,

d) údaj o odměně a způsobu jejího určení je uveden v článku 5 obchodních podmínek,

e) Klient nebude hradit Poskytovateli žádné daně, poplatky, jiná obdobná peněžitá plnění a náklady na dodání Produktu nebo Služby, než odměnu uvedenou v článku 5 obchodních podmínek,

f) s výjimkou případů upravených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku či jiných případů, kdy nelze od Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy odstoupit, je Klient oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku odstoupit od Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy bez uvedení důvodu, a to do třiceti (30) dnů ode Převzetí Produktu nebo ode dne uzavření Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy (jde-li o smlouvu týkající se Služby). Smluvní strany se tímto dohodly na odchýlení se od ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku ve prospěch spotřebitele. Odstoupení musí být Poskytovateli prokazatelně doručeno na e-mailovou adresu info@akademiematerstvi.cz nebo na adresu sídla Poskytovatele. K odstoupení je možné použít níže uvedený vzorový formulář. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Klient v jejím průběhu odešle Poskytovateli oznámení, že od příslušné smlouvy odstupuje.

g) pro mimosoudní vyřizování stížností se lze obrátit na e-mailovou adresu info@akademiematerstvi.cz. Poskytovatel Klienta vyrozumí o obdržení stížnosti Klienta, jakož i o jejím vyřízení. Klient má dále právo na mimosoudní vyřízení sporu, subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz),

h) Rámcová smlouva a Dílčí smlouva budou uloženy elektronicky u Poskytovatele, na vyžádání budou poskytnuty Klientovi,

i) Rámcovou smlouvu a Dílčí smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce,

k) Poskytovatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 Občanského zákoníku.

Vzorové oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Jméno a příjmení [                 ], bytem [                    ], datum narození [                 ]

 

Oznamuji, že odstupuji od [Rámcové smlouvy / Dílčí smlouvy] ze dne [               ] týkající se Produktu [                       ] / Služby [                  ]

 

Podpis spotřebitele (pouze, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

 

8.2
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že předmětem plnění bude poskytnutí Služeb ze strany Poskytovatele, souhlasí Klient výslovně s tím a žádá a souhlasí, aby Poskytovatel zahájil poskytování Služeb ve lhůtě pro odstoupení od Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy. V tomto případě (bude-li zahájeno poskytování Služeb) nemá Klient právo na odstoupení od již uzavřené Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy a nemá nárok ani na vrácení odměny z již uhrazené smlouvy.

9. Komunikace a doručování

Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výhradně elektronicky prostřednictvím e-mailových adres a mobilního telefonu. Poskytovatel bude s Klientem komunikovat výhradě prostřednictvím e-mailové adresy a mobilního telefonu, které Klient uvedl v registračním formuláři, při uplatnění reklamace nebo které později Poskytovateli sdělil. Klient bude s Poskytovatelem komunikovat výhradně prostřednictvím e-mailu a mobilního telefonu uvedeného na Webové stránce. Smluvní strany si tedy budou doručovat informace, dokumenty, oznámení, výzvy, reklamace či obchodní sdělení elektronicky.

10. Ochrana osobních údajů

10.1
Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Veškeré údaje sdělené (zaslané) Klientem považuje Poskytovatel za správné. Klient se zavazuje, že v případě, že se jeho údaje změní nebo nebudou správné či aktuální, bez zbytečného odkladu je v profilu uživatelského účtu upraví.

10.2
Spokojenost Klienta s Produktem a Službou zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků. Ty vám zasíláme pokaždé, když dojde k uzavření Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků provádí Poskytovatel na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti Klienta s nákupem. Osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám nebude Poskytovatel dále dotazník zasílat.

10.3
Ochranu osobních údajů upravuje dokument Informace o zpracování osobních údajů, který tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

11. Závěrečná ustanovení

11.1
Rámcová smlouva a Dílčí smlouva včetně obchodních podmínek se řídí právem České republiky a veškeré spory z těchto smluv budou rozhodovány příslušnými soudy v České republice. Pokud smluvní vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Rámcovou smlouvou nebo Dílčí smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že se příslušný smluvní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2
Poskytovatel je oprávněn změnit obchodní podmínky. Pokud Poskytovatel změní obchodní podmínky tak, aby provedené změny odrážely výhradně formální změny včetně záměny osoby Poskytovatele za společnost AKADEMIE přirozeného mateřství, změny ceníků, přidání nových Produktů či Služeb, či změny podmínek třetích osob, které se podílejí na poskytování Produktů nebo Služeb (dále jen „Drobné změny“), je Poskytovatel oprávněn změnu provést i v kratším časovém horizontu, než je uveden níže, o čemž je povinen Klienta informovat elektronicky e-mailovou poštou. Obchodní podmínky nabývají účinnosti stanoveným datem a budou uveřejněny na Webové stránce.

11.3
Pokud Poskytovatel změní obchodní podmínky jiným způsobem než, že se bude jednat o Drobnou změnu, je Poskytovatel povinen o změně nebo o vydání nových obchodních podmínek informovat Klienta elektronicky e-mailovou poštou nejpozději třicet (30) dnů před nabytím účinnosti příslušné změny obchodních podmínek. Ve stejné lhůtě Poskytovatel zveřejní změněné obchodní podmínky na Webové stránce. Pokud Klient do dne nabytí účinnosti změny obchodních podmínek nedoručí Poskytovateli svůj písemný nesouhlas se změnami obchodních podmínek, zavazuje se řídit se upraveným zněním obchodních podmínek ode dne nabytí jejich účinnosti. Pokud Klient do dne nabytí účinnosti změny obchodních podmínek doručí Poskytovateli písemný nesouhlas se změnami obchodních podmínek, má každá Smluvní strana právo vypovědět smlouvu ve výpovědní době stanovené smlouvou.

11.4
Klient není oprávněn převést (postoupit) práva, pohledávky a povinnosti vyplývající z Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy nebo s ní související ani Rámcovou smlouvu nebo Dílčí smlouvu jako celek nebo částečně na třetí osobu.

11.5
Kontaktní údaje Poskytovatele jsou – Mgr. Dominika Kůželová, narozená dne 28.9.1983, bytem Vlašská 349/15, Praha 1, 118 00, IČO: 09673199, email: info@akademiematerstvi.cz, internetová stránka www.akademiematerstvi.cz.

11.6
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

11.7
Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je:

- Informace o zpracování osobních údajů

11.8
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2022.